សម្រាប់ហាងកាហ្វេ

ទឹកដោះគោ

ទឹកដោះគោ

ទុយយោ

ទុយយោ

ឧបករណ៍សំអាត

ឧបករណ៍សំអាត

ប៉ាស្តា

ប៉ាស្តា

​សាប៊ូ​

​សាប៊ូ​

ទឹក​ឃ្មុំ

ទឹក​ឃ្មុំ

ពែង

ពែង

ស្ករ

ស្ករ

ប៊ឺ

ប៊ឺ

គ្រាប់កាហ្វេ

គ្រាប់កាហ្វេ

តែ

តែ

នំបុ័ង

នំបុ័ង

ឈីស

ឈីស

ក្រែម

ក្រែម

ក្រដាស​ជូត

ក្រដាស​ជូត

ទឹក​ស៊ីរ៉ូ

ទឹក​ស៊ីរ៉ូ