PoPo Labo Veil Pack * 120G
PoPo Labo Veil Pack * 120G

តម្លៃ

:

$12

1

ឯកតា = $12.00

ឯកតា = $12.00

អំពីផលិតផល

:

គឺជាម៉ាសលាបលើមុខ ដែលធ្វើឲ្យផ្ទែមុខរបស់លោកអ្នក សរភ្លឺរលោង មានសំណើម។ ជួយថែបំប៉នស្បែកដោយការម៉ាស្សា។ ធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺស្រស់ស្អាត ជួយកំចាត់ខ្លាញ់ដែលលើស និងកំចាត់កោសិកាចាស់ៗ និងជួយឲ្យស្បែក្មេងជាងវ័យ មានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការជួយស្បែកមានសំណើម និងជួយកោសិការដល់ស្បែក អាចប្រើបានពេលយប់ (ទុករយះពេល ៣ទៅ៥នាទីឡើងទៅ រួចលាងសំអាតចេញ) ៣ដង ក្នុង១សបា្ដហ៏ មានសុពលភាព រហូតឆ្នាំ ២០២៨ ចំណុះ ១២០ហ្គ្រាម